Een sprankelende basisschool

Oudervereniging

De Oudervereniging bestaat uit een groep enthousiaste ouders van Sprankel. We houden ons onder andere bezig met het (mede) organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierbij moet u denken aan het sinterklaasfeest, de kerst- en paasviering, het schoolreisje, het afscheid van groep 8 maar ook het verzorgen van de koffie en thee tijdens de inloopavonden.

Daarnaast heeft de OV een klankbordfunctie voor de leden van de Medezeggenschapsraad en voor de ouders.
De OV beheert de jaarlijkse ouderbijdrage ten behoeve van allerlei activiteiten. De ouderbijdrage voor dit schooljaar bedraagt € 30,-- per kind (dit is inclusief het schoolreisje). Komt iemand later op Sprankel dan is de bijdrage naar rato. Betaling geschiedt bij voorkeur via automatische incasso. Voor informatie kunt u zich richten tot Femke Wichmann, penningmeester van de Oudervereniging via ov.sprankel@liemersnovum.nl.
Een incassomachtiging wordt eenmalig verstrekt aan de ouders/verzorgers en stopt automatisch als de kinderen de basisschool verlaten. Iedereen die een kind aanmeldt op onze school wordt automatisch lid van de ouderraad, behalve wanneer iemand uitdrukkelijk te kennen geeft dit niet te wensen.

De OV heeft een dagelijks bestuur. Hierin zijn een voorzitter (Arjan de Vries), een secretaris (Monique Gerritzen) en een penningmeester (Marieke Annegarn) vertegenwoordigd. De overige leden van de OV zijn: Mariska Meeuwsen, Kim de Jong,  Peter Hetterschijt, Gerdien Groothuis, Saskia Jansen, Maarten Rabeling(leerkracht) en Brigitte Joosten(leerkracht).. Wij vergaderen meerdere keren per jaar. De dagen waarop er wordt vergaderd zijn ruim van te voren vastgelegd, zodat iedereen hier rekening mee kan houden. Alle vergaderingen zijn openbaar, dat betekent dat u van harte welkom bent om een vergadering bij te wonen. Alle vergaderingen beginnen om 20.00 uur en vinden plaats op school.

Bent u nieuwsgierig geworden naar het werk van de OV of wilt u misschien zelf iets doen binnen school? De Oudervereniging wil graag de betrokkenheid van de ouders vergroten. De school is niet groot maar dat neemt niet weg dat wij u hulp erg goed kunnen gebruiken. Alle ouders die meer informatie willen of ook graag actief betrokken willen zijn bij de activiteiten van de Oudervereniging, kunnen zich aanmelden via ov.sprankel@liemersnovum.nl of kunnen contact opnemen met een van de bestuursleden.

Bijlage(n)