Medezeggenschap

Om de belangen van leerlingen, ouders en leerkrachten te behartigen heeft Sprankel een Medezeggenschapsraad. Deze MR komt 5 keer per jaar bijeen om onderwerpen zoals financiën, zorgleerlingen, pestgedrag, formatie van het team, vakantieplanning enzovoorts te bespreken. Over deze onderwerpen heeft de MR instemmings- dan wel adviesrecht. De MR mag ook zelf ongevraagd een advies voorleggen aan het bestuur.

De omvang en de samenstelling van de MR is afhankelijk van de grootte van de school. In ons geval bestaat de MR uit 2 ouders (Niels Linssen en Monique Gerritzen) en 2 leden van het team (Jacqueline Reintjes en Kitty van Huet). De vergaderingen zijn meestal openbaar. Wilt u zelf een onderwerp aandragen voor de MR, dan kunt u dit mailen aan (mr.sprankel@liemersnovum.nl (link stuurt een e-mail). Het reglement ligt ter inzage op school. Iedere ouder kan zich kandidaat stellen als er een vacaturemelding is.

Wilt u zich graag inzetten voor de school van uw kind en overweegt u zich kandidaat te stellen voor de MR, neem dan contact met ons op via mr.sprankel@liemersnovum.nl (link stuurt een e-mail). Wij nodigen u vervolgens van harte uit een vergadering bij te wonen.